Back

Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE

Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE
  • Project name: Takagi Tokyo Office
  • Completion date: 2017.02
  • Location: Nakano-ku , Tokyo , JPN
  • Type: Interior design
  • Program: Office
  • Total floor area: 573.61㎡
  • Team: Shuzo Okabe , Tatsuma Hino (Design) , Satoshi Uekawa (Management)
  • Construction: JPDH
  • Collaboration: Ryuhei Noda (Sign design)
  • Photo: Yusuke Wakabayashi
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image1
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image2
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image3
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image4
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image5
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image6
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image7
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image8
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image9
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image10
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image11
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image12
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image13
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image14
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image15
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image16
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image17
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image18
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image19
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image20
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image21
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image22
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image23
Takagi Co.,Ltd. TOKYO OFFICE-image24