Back

YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE

YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE
 • プロジェクト名: YUZU 15th Anniversary Dome Live "YUZU YOU" / STAGE
 • 竣工日: 2012.06
 • 担当領域: エキシビションデザイン
 • 所在地: 東京都,大阪府
 • 延床面積: 50,000 ㎡
 • ウェブ: http://yuzu-you.info/tokyo/
 
  YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image1
  YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image2
  YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image3
  YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image4
  YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image5