Back

YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE

YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE
  • プロジェクト名: YUZU 15th Anniversary Dome Live "YUZU YOU" / STAGE
  • 竣工日: 2012.06
  • 担当領域: エキシビションデザイン
  • 所在地: 東京都,大阪府
  • 延床面積: 50,000 ㎡
  • ウェブ: http://yuzu-you.info/tokyo/
 
YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image1
YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image2
YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image3
YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image4
YUZU 15th Anniversary Dome Live “YUZU YOU” / STAGE-image5