Back

Finamore ISETAN Shinjuku

Finamore ISETAN Shinjuku
  • Project Name: Finamore Isetan
  • Completion Date: 2013.03.20-04.09
  • Type: Exhibition Design
  • Location: Shinjuku,Tokyo,JPN
  • Photo: Yusuke Wakabayashi
Finamore ISETAN Shinjuku-image1
Finamore ISETAN Shinjuku-image2
Finamore ISETAN Shinjuku-image3
Finamore ISETAN Shinjuku-image4
Finamore ISETAN Shinjuku-image5
Finamore ISETAN Shinjuku-image6
Finamore ISETAN Shinjuku-image7
Finamore ISETAN Shinjuku-image8
Finamore ISETAN Shinjuku-image9
Finamore ISETAN Shinjuku-image10