Back

Finamore ISETAN Shinjuku

Finamore ISETAN Shinjuku
 • Project Name: Finamore Isetan
 • Completion Date: 2013.03.20-04.09
 • Type: Exhibition Design
 • Location: Shinjuku,Tokyo,JPN
 • Photo: Yusuke Wakabayashi
  Finamore ISETAN Shinjuku-image1
  Finamore ISETAN Shinjuku-image2
  Finamore ISETAN Shinjuku-image3
  Finamore ISETAN Shinjuku-image4
  Finamore ISETAN Shinjuku-image5
  Finamore ISETAN Shinjuku-image6
  Finamore ISETAN Shinjuku-image7
  Finamore ISETAN Shinjuku-image8
  Finamore ISETAN Shinjuku-image9
  Finamore ISETAN Shinjuku-image10